طراحی و توسعه نرم افزار

مدیریت ارتباط با مشتری crm

مدیریت ارتباط با مشتری crm

خدمات طراحی وب سایت اختصاصی

 • ترفند های وب سایت
 • ترفند های توسعه وب
 • ترفند های سئو
 • پورتال شبکه های اجتماعی
 • نگهداری پروژه
 • ترفند های سفارشی سازی
مدیریت ارتباط با مشتری crm

تعرفه مدیریت ارتباط با مشتری crm

شخصی 30هزار تومان پرداخت ماهانه

 • اتحاد استراتژیک
 • توسعه رشد
 • راهکار تجاری
 • عقد قرار داد
 • بازاریابی مویرگی
خرید پلن

تجاری 100هزار تومان پرداخت ماهانه

 • اتحاد استراتژیک
 • توسعه رشد
 • راهکار تجاری
 • عقد قرار داد
 • بازاریابی مویرگی
خرید پلن

شرکتی 200هزار تومان پرداخت ماهانه

 • اتحاد استراتژیک
 • توسعه رشد
 • راهکار تجاری
 • عقد قرار داد
 • بازاریابی مویرگی
خرید پلن

خبرنامه برای دریافت