طراحی و توسعه نرم افزار

پشتیبانی نرم افزار

پشتیبانی نرم افزار

خدمات پشتیبانی نرم افزار

پشتیبانی نرم افزار

تعرفه پشتیبانی نرم افزار

شخصی 30هزار تومان پرداخت ماهانه

 • اتحاد استراتژیک
 • توسعه رشد
 • راهکار تجاری
 • عقد قرار داد
 • بازاریابی مویرگی
خرید پلن

تجاری 100هزار تومان پرداخت ماهانه

 • اتحاد استراتژیک
 • توسعه رشد
 • راهکار تجاری
 • عقد قرار داد
 • بازاریابی مویرگی
خرید پلن

شرکتی 200هزار تومان پرداخت ماهانه

 • اتحاد استراتژیک
 • توسعه رشد
 • راهکار تجاری
 • عقد قرار داد
 • بازاریابی مویرگی
خرید پلن

خبرنامه برای دریافت